अन्नावर्यः (Anna)

अन्नावर्यः पुनः आन्दोलनमार्गे समुत्पद्यते। भूम्यधिग्रहणविधेयकम् अहं सम्यग् न बोधामि किन्तु अहं मन्ये अन्नावर्यः अपि सम्यग् न बोधति। अन्नावर्येण अरविन्दकेजरीवालवर्येण सह अस्मिन् आन्दोलने कार्यं न कर्तव्यम् इति मम मन्त्रणा अस्ति। अन्नावर्यस्य पूर्वान्दोलनानि सफलीभूतानि यतो हि सः निर्दलीयः आसीत्। एकेन सत्तारूढेन दलेन सह मिलित्वा सः स्वस्य प्रभावं न्यूनीकरोति।

२०१५-०२-२५ बुधवासरः (2015-02-25 Wednesday)

Advertisements