टरेसामाता (Mother Teresa)

टरेसामाता स्वस्याः सम्प्रदायस्य प्रचारम् अकरोत् तस्मिन् विषये कापि शङ्का नास्ति। सा अपि तथैव अनेकवारम् अवदत्। एकं वारं एकः औस्ट्रेलियादेशीयः भारतं गत्वा ताम् अपृच्छत् मया भारतस्य सेवार्थं किं कर्तव्यम् इति। सा उदतरत् भवान् अत्र आगच्छति किन्तु अपि भवान् जानाति औस्ट्रेलियादेशे अस्माकं सम्प्रदायस्य सदस्यानां सङ्ख्या अपचीयते (is decreasing) तथा भवान् तत्र गत्वा सङ्ख्या कथं वर्धेत (gets increased) इति चिन्तव्यम् अत्र भवते किमपि कार्यं नास्ति इति। इदं प्रकरणं टरेसामातायाः मुद्रणालयेन प्रकाशिते पुस्तके अस्ति। सा सर्वदा कथयति – अहं मम सम्प्रदायस्य प्रचारं करोमि इति। सा कदापि अस्मिन् विषये असत्यं न अवदत् तस्मात् अहं न बोधामि कथम् अन्ये जनाः टरेसामाता यथा उक्तवती तस्य सत्यस्य आच्छादनस्य प्रयत्नं कुर्वन्ति।
पठितव्यम् – http://en.wikipedia.org/wiki/The_Missionary_Position। टेरेसामाताम् एकं न्यायकर्मी अलिखत् –
If you contact me I will put you in direct contact with the rightful owners of the property now in your possession. – तं वाक्यम् अस्मिन् पत्रे पठितव्यम् –
https://howgoodisthat.wordpress.com/2008/07/13/charles-keating-gave-other-peoples-money-to-mother-teresa/

२०१५-०२-२३ सोमवासरः (2015-02-23 Monday)

Advertisements