विजित्य (Having Won)

वि + जि + क्त्वा (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले)
वि + जि + ल्यप् (समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्॥७-१-३७॥)
वि + जि + तुँक् + य (ह्रस्वस्य पिति कृति तुँक्॥६-१-७१॥, आद्यन्तौ टकितौ॥१-१-४६॥, लशक्वतद्धिते, हलन्त्यम्, तस्य लोपः)
विजित्य (उपदेशेऽजनुनासिक इत्, हलन्त्यम्, तस्य लोपः)
एवम् एव
आहृत्य, उदाहृत्य, उपहृत्य, निर्हृत्य, परिहृत्य, समाहृत्य, अधिकृत्य, अनादृत्य, अनिश्चित्य, अपवृत्य, अभिश्रित्य, अभिसृत्य, अभिहत्य, आप्लुत्य, आवृत्य, आश्रित्य, कृत्य

२०१५-०२-०९ सोमवासरः (2015-02-09 Monday)