सेन्-डियेगोनगरम् (To San Diego)

अद्य प्रातः सार्धषड्वादने अहं रजितवर्येण सह सेन्-डियेगोनगरम् अगच्छम्। तत्र विद्युत्-वितरण-यन्त्राणां प्रदर्शनम् आसीत्। प्रदर्शने नैकानि रोचकानि क्र्य्याणि यन्त्राणि आसन्। प्रदर्शनं दृष्ट्वा आवां राजेशवर्यं मिलित्वा सायंकाले अष्टवादने लोस-एंजलिस-नगरं प्रत्यागच्छाव।

२०१५-०२-०५ गुरुवासरः (2015-02-05 Thursday)

Advertisements