आत्मदर्शनसहाचर्यम् (Self Realisation Fellowship)

अद्य अहं लोस-एन्जलिसनगरे स्वामियोगानन्दस्थापितं मन्दिरम् अगच्छम् तत्र तेषां ध्यानकक्षे द्विहोरापर्यन्तं ध्यानम् अपि अकरवम्। अहो आनन्दः।

Self Realisation Fellowship Meditation Hall

Self Realisation Fellowship Meditation Hall


(Courtesy http://www.lakeshrine.org/)

२०१५-०२-०१ रविवासरः (2015-02-01 )

Advertisements