आपादमस्तकप्रयासः (Efforts from Head to Toe)

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् इति उद्घोषयति – वरिष्ठनेतृणाम् अपादमस्तकप्रयासपूर्वकं प्रचाराभियानानि प्रवर्तन्त। रोचिका भाषा।

२०१५-०१-२९ गुरुवासरः (2015-01-29 Thursday)

Advertisements