गणयति (Counts)

√गण सङ्ख्याने (१८६३)- चुरादिगणीयः परस्मैपदी सेट् धातुः अस्ति। कोष्ठके पुष्पादीक्षितमहाभागयाः सूच्याः क्रमाङ्कः अस्ति। अत्र गण इति धातोः अन्तिमः अकारः इत्संज्ञकः नास्ति तस्मात् धातोः कापि गुण-वृद्धि-क्रिया न भवति।
सः मतान् गणयति।
√कल गतौ सङ्ख्याने च (१८७५) – चुरादिगणीयः परस्मैपदी सेट् धातुः अस्ति। अत्र अपि अन्तिमः अकारः इत्संज्ञकः नास्ति।
सा मतान् कलयति।

२०१५-०१-२४ शनिवासरः (2015-01-24 Saturday)

Advertisements