व्यथते (Gets Troubled)

√व्यथ् भ्वादिगणीयः आत्मनेपदी सेट् धातुः अस्ति। णिच् प्रत्ययः परे सति उपधा दीर्घः न भवति।
सः कार्ये व्यथते। तस्य अधिकारी तं व्यथयति।

२०१५-०१-२२ गुरुवासरः (2015-01-22 Thursday)

Advertisements