देवनगर्याम् आगच्छम् (In the city of angles)

ह्यः अहं केन्बरानगरतः देवनगर्याम् आगच्छम्। ह्यः रात्रौ एकस्मिन् भाटनिवासे आसीत् किन्तु अद्य अहम् एकस्मिन् गृहे एकं कोष्ठम् अभटम् (rented)। अस्मात् गृहात् पादाभ्यां दशनिमेषम् चलित्वा विश्वविद्यालयं प्राप्नोमि।

२०१५-०१-२१ बुधवासरः (2015-01-21 Wednesday)

Advertisements