निर्मिमीते (Constructs)

गत सोमवासरस्य वृत्तपत्रे मया दुष्प्रयोगः कृतः। अत्र साधुरूपाणि सन्ति।
रामः गृहं निर्मिमीते (निर् + मा)।
निर्मिमीते निर्मिमाते निर्मिमते
निर्मिमीषे निर्मिमाथे निर्म्ल्मीध्वे
निर्मिमे निर्मिमावहै निर्मिमामहै

२०१५-०१-२० मङ्गलवासरः (2015-01-20 Tuesday)