असामासिकः (Not Hyphenated)

बोबीजिन्दलवर्यः कथयति तस्य पितरौ अमेरिकादेशम् अमेरिकीयौ भवन्तौ (to become) आगच्छताम् न तु भारतीय-अमेरिकीयौ। सः कटुसत्यं वदति। ये भारतीयाः मन्यन्ते अमेरिकादेशं गत्वा अमेरिकीयं धनोपार्जनं करिष्यामः किन्तु मनसि भारतदेशे एव निवसिष्यामः ते भ्रमिताः सन्ति। विदेशं गत्वा समासविग्रहः भविष्यति विदेश इत्येव तिष्ठति भारत इति विमोचयति।
सर्वे प्रवासिनः बोबीजिन्दलवर्यस्य सत्यवचनं सम्यग् बुध्यन्ताम्।
http://www.ndtv.com/article/diaspora/we-came-to-us-to-become-americans-not-indian-americans-bobby-jindal-649458?pfrom=home-diaspora

Bobby Jindal

Bobby Jindal


(Courtesy: http://www.ndtv.com/)

२०१५-०१-१७ शनिवासरः (2015-01-17 Saturday)

Advertisements