चतुर्विंशतिः इत्यादिः (Twenty-four and so on)

२४ – चतुर् + विंशति + सु = चतुर्विंशतिः
३४ – चतुर् + त्रिंशत् + सु = चतुस्त्रिंशत् (खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥ विसर्जनीयस्य सः॥८।३।३४॥)
४४ – चतुर् + चत्वारिंशत् + सु = चतुश्चत्वारिंशत् (खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥ स्तोः श्चुना श्चुः॥८।४।४०॥)
५४ – चतुर् + पञ्चाशत् + सु = चतुःपञ्चाशत् (खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥)
६४ – चतुर् + षष्ठी + सु = चतुःषष्ठी (खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥ वा शरि॥८।३।३६॥)
७४ – चतुर् + सप्तति + सु = चतुःसप्ततिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥ वा शरि॥८।३।३६॥)
८४ – चतुर् + अशीति + सु = चतुरशीतिः
९४ – चतुर् + नवति + सु = चतुर्नवतिः

२०१५-०१-१६ शुक्रवासरः (2015-01-16 Friday)