उदयपुरनगरस्य गौरवम् (The Pride of Udaipur)

चतुर्विंशतिवर्षीयाः भक्तिशर्मामहाभागा उदयपुरनगरस्य गौवरम् अस्ति। मम बाल्यकालः उदयपुरनगरे एव व्यतीतः। मम पितामहः गुर्जरराज्यस्य लिम्बडीनगरात् उदयपुरनगरम् आगच्छत्। अस्माकं पैतृकसम्पत्तिः अधुनापि उदयपुरनगरे अस्ति।
http://dailynews.openwaterswimming.com/2014/11/meditation-helps-bhakti-sharma-swim.html
http://her.yourstory.com/bhakti-sharma-0920
http://indiatoday.intoday.in/story/indian-swimmer-bhakti-sharma-sets-world-record-in-antarctic-ocean/1/413307.html

Bhaktisharma

(Courtesy: http://dailynews.openwaterswimming.com/2014/11/meditation-helps-bhakti-sharma-swim.html)

२०१५-०१-१५ गुरुवासरः (2015-01-15 Thursday)

Advertisements