स् -> विसर्गः -> स् चक्रवत् (Circular s -> visarga -> s)

स-सजुषोः रुः॥८।२।६६॥ रामस् -> राम रु -> राम र् (उपदेशेऽजनुनासिक इत्॥१।३।२॥)
खरवसानयोर्विसर्जनीयः॥८।३।१५॥ राम र् -> रामः
विसर्जनीयस्य सः॥८।३।३४॥ रामः चिन्तयति -> रामस् चिन्तयति
अपि एतस्याः चक्रवत्याः सूत्ररचनायाः किं प्रयोजनम्। अयं विषयः बृहत्याः चर्चायाः विषयः आसीत् इति चिन्तयामि। अपि कोऽपि लेखः अस्ति यः इमं विषयं चर्चयति।

२०१५-०१-१४ बुधवासरः (2015-01-14 Wednesday)

Advertisements