स्वामिविवेकानन्दः (Swami Vivekananda)

अद्य स्वामिविवेकानन्दस्य जन्मदिवसः अस्ति। जनाः तस्य वचांसि बलिष्ठस्य समाजस्य कल्पनाय प्रयुञ्जते किन्तु तस्य सर्वं जीवनं तेन उक्तः एकैकः शब्दः च मोक्षाय एव आसीत्। सर्वं त्यक्त्वा मोक्षं प्राप्नोतु सर्वं त्यक्त्वा मोक्षं प्राप्नोतु सर्वं त्यक्त्वा मोक्षं प्राप्नोतु एषः अस्ति स्वामिविवेकानन्दस्य अद्वितीयः संदेशः।

२०१५-०१-१२ सोमवासरः (2015-01-12 Monday)

Advertisements