अनिर्णिता स्पर्धा (A Draw)

गवास्कर-बोर्डर-वैजयन्तिनः चतुर्था अन्तिमा च निकष-स्पर्धा अद्य सिडनीनगरे पारयति। स्पर्धा अनिर्णिता आसीत्। पूर्वं द्वे स्पर्धे जित्वा वैजयन्तिं तु औस्ट्रेलियादेशेन प्राप्तम्। तस्मात् अपि अन्ते अहं भारतस्य प्रणयनात् वा प्रदर्शनात् वा कर्मणः प्रसन्नः अस्मि। औस्ट्रेलियादेशे विदेशीयाः प्रतियोगिनः अनेकानि काठिन्यानि अनुभवन्ति। समाचारमाध्यमानि जनाः प्रतिद्वदिनः च सर्वे उग्रभावः प्रकटीकुर्वन्ति तस्मात् विदेशीयप्रतियोगिनः भयम् अनुभवन्ति। मया पूर्वमपि दृष्टं कथं दक्षाः विदेशीयप्रतियोगिनः अपि निराशिनः अभवन् पराजिताः भवन्ति। तत् सर्वम् अन्वीक्ष्य कथयामि अहम् अस्मात् भारतीयवृन्दात् प्रसन्नः अस्मि।

२०१५-०१-१० शनिवासरः (2015-01-10 Saturday)

Advertisements