आक्रमणम् (Attack)

पेरिसनगरे शार्लि-एब्दो इति पत्रिकायाः कार्यालये अद्य एकस्मिन् आक्रमणे द्वादश जनाः व्यापादिताः। अहं चिन्तयामि अपि अस्मात् आक्रमणात् आतङ्कवादः इदानीं विजयी भविष्यति इति। आतङ्कवादः विजयस्य प्रधानम् अस्त्रम् एव अस्ति। आतङ्कवादेन एव नैकैः राष्ट्रैः अन्येषु राष्ट्रेषु उपरि शासनं कृतम्। सर्वैः प्रशासनैः शासनाय आतङ्कवादः एव प्रयुज्यते। अद्य पर्यन्तं समाजः आतङ्कवादस्य विना शासनस्य किम् अपि साधनं न अकल्पत।

२०१५-०१-०७ बुधवासरः (2015-01-07 Wednesday)

Advertisements