कृत्‍नुः (Skilled)

सुरूपकृत्‍नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे।
जुहूमसि द्यवि द्यवि॥ऋगवेदः १-४-१॥
यः सर्वं सुरूपं करोति सः सुरूपकृत्‍नुः। ऊतये इति ऊति (protection, enjoyment, help, kindness) इति शब्दस्य चतुर्थीविभक्तौ एकवचनरूपम् अस्ति।
अपि जुहूमसि कः लकारः कः पुरुषः किं वचनम्?

२०१५-०१-०२ शुक्रवासरः (2015-01-02 Friday)