शुभकामनाभिः सह उपहारः (A gift with best wishes)

२०१५-तमस्य नूतनवर्षस्य नैकाभिः शुभकामनाभिः सह सुबन्तरूपसंग्रहम् इति उपहारं निवेदयामि। त्रुटयः क्षम्यताम्।

subantaruupaNi

२०१४-१२-३१ बुधवासरः (2014-12-31 Wednesday)

Advertisements