पारँ कर्मसमाप्तौ (paara – to finish work)

अद्य दूरदर्शनस्य संस्कृतसमाचारे अस्ति पारयेयुः इति शब्दः। पारँ इति चुरादिगणीयः उभयपदी सेट् धातुः अस्ति।
लट् पारयति पारयतः पारयन्ति
लिङ् पारयेत् पारयेताम् पारयेयुः
लोट् पारयतु-पारयतात् पारयताम् पारयन्तु
लङ् अपारयत् अपारयताम् अपारयन्
लुङ् अपपारत् अपपारताम् अपपारन्
लिट् पारयाञ्चकार पारयाञ्चक्रतुः पारयाञ्चक्रुः
आशीर्लिङ् पार्यात् पार्यास्ताम् पार्यासुः
लुट् पारयिता पारयितारौ पारयितारः
लृट् पारयिष्यति पारयिष्यत पारयिष्यन्ति
लृङ् अपारयिष्यत् अपारयिष्यताम् अपारयिष्यन्
सः गृहकार्यं पारयेत्। अहं मम व्याख्यानं पारयामि। अपि त्वं क्रयकार्यं अपारयः।

२०१४-१२-२८ रविवासरः (2014-12-28 Sunday)

Advertisements