भारतरत्नम् (Bharat Ratna)

भारतप्रशासनं मदनमोहनमालवीयम् अटलबिहारीवाजपेयिनम् भारतरत्नम् इति पुरस्कारं दास्यति। विवादः अस्ति यदि तौ पुरस्कारम् अर्हतः। अयं निरर्थकः विवादः अस्ति। अहं मन्ये राजीवगांधिनम् अपि अयं पुरस्कारः अमिलत्। यदि राजीवगांधी इमं पुरस्कारं लब्धुं शक्नोति तर्हि कोऽपि इमं पुरस्कारम् अर्हति। राजीवगांधिनः पुरस्कारे प्राप्ते पुरस्कारस्य किमपि मूल्यं नास्ति।

२०१४-१२-२६ शुक्रवासरः (2014-12-26 Friday)

Advertisements