अव्ययीभावः समासः (Indeclinable Compound)

प्रतिदिनम् इति अव्ययीभावः समासः अस्ति। अव्ययीभावसमासे पूर्वपदम् अव्ययं भवति, समासस्य परं सम्पूर्णं पदम् अव्ययपदं भवति। तस्य विभक्तिरूपाणि न भवन्ति।
सः प्रतिदिनम् संस्कृताभ्यासं करोति।
यथाविधि, यथाशक्ति, यथाबलम्, यथेच्छम् च अव्ययीभावसमासस्य उदाहराणि सन्ति।

२०१४-१२-२३ मङ्गलवासरः (2014-12-23 Tuesday)

Advertisements