चत्वारिंशत् प्रभृतिः (Starting from Forty)

विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्॥६।३।४८॥
द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् वा (४२), द्विपञ्चाशत् द्वापञ्चाशत् वा (५२), द्विषष्ठिः द्वाषष्ठिः वा (६२), द्विसप्ततिः द्वासप्ततिः वा (७२), द्व्यशितिः (८२), द्विनवतिः द्वानवतिः वा (९२)।
त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् वा (४३), त्रिपञ्चाशत् त्रयःपञ्चाशत् वा (५३), त्रिषष्ठिः त्रयःषष्ठिः वा (६३), त्रिसप्ततिः त्रयस्सप्ततिः वा (७३), त्र्यशितिः (८३), त्रिनवतिः त्रयोनवतिः वा (९३)।
अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् वा (४८), अष्टपञ्चाशत् अष्टापञ्चाशत् वा (५८), अष्टषष्ठिः अष्टाषष्ठिः वा (६८), अष्टसप्ततिः अष्टासप्ततिः वा (७८), अष्टाशितिः (८८), अष्टनवतिः अष्टानवतिः वा (९८)।

२०१४-१२-२० शनिवासरः (2014-12-20 Saturday)

Advertisements