द्वादश आदयः (Twelve, etc.)

द्व्यष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः॥६।३।४६॥ द्वादश (१२), अष्टादश (१८) , द्वाविंशतिः (२२), अष्टाविंशतिः (२८), द्वात्रिंशत् (३२), अष्टात्रिंशत् (३८)।

२०१४-१२-१८ गुरुवासरः (2014-12-18 Thursday)

Advertisements