स्वयम्भूः (Brahma)

स्वयम्भूः इति शब्दस्य सुबन्तरूपाणि अधः सन्ति। एषु रूपेषु येषु स्थानेषु अजादयः सुप्-प्रत्ययाः सन्ति तेषु स्थानेषु स्वयम्भुवः अन्तिमः ऊः इति उव् इति भवति इति दृश्यते।
पण्डितेभ्यः – अपि किमपि सूत्रम् अस्ति यस्मात् अयम् ऊः -> उव् इति विधिः भवति।
स्वयम्भूः, ( स्वयम्भू + औ) स्वयम्भुवौ, ( स्वयम्भू + अस्) स्वयम्भुवः
( स्वयम्भू + अम्) स्वयम्भुवम्, ( स्वयम्भू + औ) स्वयम्भुवौ, ( स्वयम्भू + अस्) स्वयम्भुवः
( स्वयम्भू + आ) स्वयम्भुवा, स्वयम्भूभ्याम्, स्वयम्भूभिः
( स्वयम्भू + ए) स्वयम्भुवे, स्वयम्भूभ्याम्, स्वयम्भूभ्यः
( स्वयम्भू + अस्) स्वयम्भुवः, स्वयम्भूभ्याम्, स्वयम्भूभ्यः
( स्वयम्भू + अस्) स्वयम्भुवः, ( स्वयम्भू + ओस्) स्वयम्भुवोः, ( स्वयम्भू + आम्) स्वयम्भुवाम्
( स्वयम्भू + इ) स्वयम्भुवि, ( स्वयम्भू + ओस्) स्वयम्भुवोः, स्वयम्भूषु
हे-स्वयम्भूः, हे-स्वयम्भुवौ, हे-स्वयम्भुवः

२०१४-१२-१३ शनिवासरः (2014-12-13 Saturday)

Advertisements