अष्टाध्यायी-व्याख्या-श्रृङ्खला (Series of lectures on Ashtadhyayi)

मम मित्रं जयशङ्करः सूचितवान् जालपत्रे अष्टाध्यायी-व्याख्या-श्रृङ्खलानां चलचित्रेण सह ध्वनिमुद्रणम् अस्ति। कृपया पश्यतु – Ashtadhyayi-Sanskrit Grammar – Intro – https://www.youtube.com/watch?v=l3Wo5MYljzc

२०१४-१२-१२ शुक्रवासरः (2014-12-12 Friday)

Advertisements