अनुनासिकः (Nasal Vowel)

पण्डितेभ्यः – सुप्-प्रत्ययेषु स्तः द्वौ प्रत्ययौ सुँ ङसिँ इति तयोः अनुनासिकौ इत्-संज्ञकौ स्तः। तिङन्तप्रकरणे अनुनासिक-इत्-संज्ञकाः कार्याणि कुर्वन्ति किन्तु सुप्-प्रकरणे अनुनासिक-इत्-संज्ञकस्य किं प्रयोजनम्।

२०१४-१२-०४ गुरुवासरः (2014-12-04 Thursday)

Advertisements