माओवादिनः (Maoists)

ह्यः भारतदेशे छत्तीसगढराज्ये चतुर्दश रक्षिपुरुषाः माओवादिभिः मारिताः। इदम् अतीवदुःखस्य कारणम्। रक्षिपुरुषाणां परिवाराणां किं भविष्यति। तेषां किमपि दोषं नास्ति। माओवादिनः अपि यत् कथयन्ति तत् मिथ्या नास्ति। ते अपि चिरकालात् अन्यायं सहन्ते किन्तु कथं ते न अवगच्छन्ति मतदानमञ्जूषा गोलिकायाः बलीयसी अस्ति इति। एतादृशं समाचारं पठित्वा मनसि वेदना जायते। कोऽपि दोषी नास्ति तथापि ते मिथः हनन्ति।

२०१४-१२-०२ मङ्गलवासरः (2014-12-02 Tuesday)

Advertisements