अन्ताराष्ट्रियः (International)

अन्तर् + राष्ट्रियः = अन्ताराष्ट्रीयः (रो रि॥८-३-१४॥ ढ्रलोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः॥६-३-१११॥)
पण्डितेभ्यः – अत्र प्रश्नः उदेति कथं त्रिपादीकार्यं परं पुनः॥६-३-१११॥ इति सूत्रं कार्यं कर्तुं शक्नोति? इति अहं न बोधामि |

२०१४-१२-०१ सोमवासरः (2014-12-01 Monday)

Advertisements