क्षिप् (To Inspire)

क्षिप प्रेरणे इति तुदादिगणीयः धातुः अस्ति।
तुदादिभ्यः शः॥३-१-७७॥ क्षिप् + श -> क्षिप (लशक्वतद्धिते॥१-३-८॥)
यतो हि शः विकरणः अपित् अस्ति तस्मात् क्षिप् इति धातोः लगूपधायां गुणः न भवति – सार्वधातुकमपित्॥१-२-४॥
लट्
क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति
क्षिपसि क्षिपथः क्षिपथ
क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः
लङ्
अक्षिपत् अक्षिपताम् अक्षिपन्
अक्षिपः अक्षिपतम् अक्षिपत
अक्षिपम् अक्षिपाव अक्षिपाम
लोट्
क्षिपतु क्षिपताम् क्षिपन्तु
क्षिप क्षिपतम् क्षिपत
क्षिपानि क्षिपाव क्षिपाम
विधिलिङ्
क्षिपेत् क्षिपेताम् क्षिपेयुः
क्षिपेः क्षिपेतम् क्षिपेत
क्षिपेयम् क्षिपेव क्षिपेम

२०१४-११-३० रविवासरः (2014-11-30 Sunday)

 

Advertisements