स्मरणम् (Remembering)

सप्तमं माहेश्वरसूत्रम् अस्ति – ञ म ङ ण न म्॥७॥
अस्माकं सहपाठी हरमेन्दरवर्यः समाक्षिपति (suggests) इदं सूत्रं ज म ग ण न म् अस्मात् स्मर्तव्यम्। यतो हि ञ् चवर्गस्य अनुनासिकः अस्ति ङ् कवर्गस्य च। ज म ग ण न म् स्मर्तुं सरलम् अस्ति।

२०१४-११-२९ शनिवासरः (2014-11-29 Saturday)

Advertisements