स्मरणम् (Remembering)

सप्तमं माहेश्वरसूत्रम् अस्ति – ञ म ङ ण न म्॥७॥
अस्माकं सहपाठी हरमेन्दरवर्यः समाक्षिपति (suggests) इदं सूत्रं ज म ग ण न म् अस्मात् स्मर्तव्यम्। यतो हि ञ् चवर्गस्य अनुनासिकः अस्ति ङ् कवर्गस्य च। ज म ग ण न म् स्मर्तुं सरलम् अस्ति।

२०१४-११-२९ शनिवासरः (2014-11-29 Saturday)

One thought on “स्मरणम् (Remembering)

  1. स्मर्तुं सुलभमस्ति। तर्हि, जश् प्रत्याहारः अपि परिष्कर्तव्यः, जश् प्रत्याहारमध्ये गकारौ द्विरुक्तौ भवतः, यतश्च तत्रापि जगकारौ पठेते, “ज म ग ण न म्” “ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्” इत्यादौ, इत्यादौ, ङकारस्यैवाभावात्, प्रत्यङ्ङात्मा, इत्यादौ तु प्रत्याहारान्तरमन्वेष्टव्य, येन ङकारस्य ङम्प्रत्याहारे ग्रहणार्थम्। झलां जश् झशि, झलां झशोऽन्ते इत्यादौ सर्वत्र सूत्राण्येव परिवर्तनीयानि, इति पाणिनीयं व्याकरणमेव न भवति, हरमेन्द्रव्याकरणं तु भवत्येव।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.