द्रोणं मया हतम् (Drona was killed by me)

अपि द्रोणं मया हतम् इति सम्यग् वाक्यम् अस्ति? गीतायाम् अस्ति
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्।
मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्॥११।३४॥

२०१४-११-२७ गुरुवासरः (2014-11-27 Thursday)

Advertisements