श्वः सिडनीनगरं गमिष्यामः (Will go to Sydney Tomorrow)

श्वः नरेन्द्रमोदिवर्यस्य स्वागतसमारोहे वयम् एकेन सर्वयानेन सिडनीनगरं गमिष्यामः। इतः सिडनीनगरस्य यात्रा त्रिहोरात्मका अस्ति। प्रातः एकादशवादने इतः आरभ्य रात्रौ एकादशवादने प्रत्यागमिष्यामः। मङ्गलवासरे मोदिवर्यः केन्बरानगरे एव आगमिष्यति।

२०१४-११-१६ रविवासरः (2014-11-16 Sunday)

Advertisements