महान् शोकः (Great Sorrow)

औस्ट्रेलियदेशस्य भूतपूर्वः प्रधानमंत्री गोफ-विटलेमवर्यः अद्य दिवं गतः। सः सत्यमेव एकः महान् आत्मा आसीत्। अहं तस्य निधनस्य समाचारं श्रुत्वा अत्यन्तः दुखितः अस्मि।

Mr Fraser tweeted: “Gough Whitlam dead: Martyr for a moment, hero for a lifetime.”

कृपया तस्य शोकपुस्तके स्वहस्ताक्षरं करोतु।
http://www.alp.org.au/whitlamcondolences?recruiter_id=230092

Gough Whitlam

Gough Whitlam – courtesy The Guardian

२०१४-१०-२१ मङ्गलवासरः (2014-10-21 Tuesday)

Advertisements