अपचयः (Decrease (in inflation))

भारते मुद्रास्फीतेः अपचयः अभवत्। सोनियाभक्तः श्रीचिदाम्बरः अपृच्छत् मोदीप्रशासनेन किं कृतं यस्मात् मुद्रास्फीतेः अपचयः अभवत् इति। सः समयग् वदति मोदीप्रशासनेन किमपि न कृतम्। प्रमुखत्वेन तु मोदीप्रशासनेन राज्यकोषस्य लुण्ठनं न कृतम्।

२०१४-१०-१६ गुरुवासरः (2014-10-16 Thursday)

Advertisements