संस्कृताभ्यासः (Sanskrit Practice)

अद्य वयं संस्कृताभ्यासाय सायङ्काले मिलितवन्तः। तपरस्तत्कालस्य॥१।१।७०॥ उच्चैरुदात्तः॥१।२।२९॥ नीचैरनुदात्तः॥१।२।३०॥ समाहारः स्वरितः॥१॥२।३१॥ समाहारः स्वरितः॥१।२।३१॥ वृद्धिरादैच्॥१।१।१॥ अदेङ् गुणः॥१।२।३॥ इति संज्ञासूत्राणि अवलोकितानि।

२०१४-१०-१३ सोमवासरः (2014-10-13 Monday)

Advertisements