पूर्णचन्द्रग्रहणम् (Total Lunar Eclipse)

अद्य केन्बरानगरे रात्रौ सार्ध-अष्ट्वादनात् सार्ध-नववादनपर्यन्तं चन्द्रग्रहणम् आसीत्। यस्मिन् स्थाने उपविश्य अहं मम कार्यं करोमि ततः वातायनेन चन्द्रमसम् एकहोरापर्यन्तम् अपश्यम्। शनैः शनैः भूमिबिम्बेन चन्द्रमाः परिच्छिन्नः तत् परं चन्द्रमाः रक्तवर्णः अभवत्। अद्भुतं दर्शनम्।

२०१४-१०-०८ बुधवासरः (2014-10-08 Wednesday)

 

Canberra Lunar Eclipse (Picture Courtesy Sydney Morning Herald)

Canberra Lunar Eclipse (Picture Courtesy Sydney Morning Herald)

Advertisements