स्वच्छः कथम् "Swachh" (How swaccha became swachh?)

अद्य भारते स्वच्छ-भारत इति अभियानम् आरब्धम्। आङ्ग्लभाषीय-समाचारपत्राणि “swachh” इति लिखन्ति। ते कथं इदं लिखन्ति तत् एकं रहस्यम् अस्ति। अपि ते कापि भारतीयभाषा न जानन्ति।

२०१४-१०-०२ गुरुवासरः (2014-10-02 Thursday)