अमूल्यचित्रम् (A Priceless Picture)

मम मित्रेण चेतनदेसाईवेर्येण इदम् अमूल्यचित्रं मह्यं प्रेषितम्। नरेन्द्रमोदीवर्यः एकस्मिन् दिवसे राष्ट्रपतिभवनस्य बहिरस्ति अन्यस्मिन् दिवसे सः तस्मिन् एव भवने मुख्यातिथिः भविष्यति। इदं भविष्यति इति सः अपि न तदा जानाति।

Narendra Modi Outside the White House

Narendra Modi Outside the White House

२०१४-०९-२६ शुक्रवासरः (2014-09-26 Friday)

Advertisements