प्रथमा रात्री (First Night)

अद्य नवरात्रीपर्वणः प्रथमा रात्री अस्ति। वडोदरानगरात् वाद्य-गान-वृन्दम् अत्र आगच्छत्। वृन्दं गरबा-गीतानी गायष्यति केन्बरावासिनः नर्तिष्यन्ति। अद्य अहं गरबा-स्थाने न अगच्छम् किन्तु मम भार्या कन्या च अगच्छताम्। आशासे केन्बरावासिनः आनन्दयिष्यन्ति।

२०१४-०९-२५ गुरुवासरः (2014-09-25 Thursday)

Advertisements