पद्मपुराणे (In Padma Puran)

अद्य अस्माकं संस्कृतछात्रवर्गे एकः छात्रः अपृच्छत् अपि अष्टाध्यायी पद्मपुराणे अस्ति इति। अहम् अवदं नास्ति किन्तु कदाचित् भवितुम् अपि शक्यते। यदि भवान् जानाति तर्हि ज्ञापयतु।

२०१४-०९-२२ सोमवासरः (2014-09-22 Monday)

Advertisements