हिन्दीभाषायाम् (In Hindi)

अद्य मोदीवर्यः सिएनएन इति दूरदर्शनप्रसारणेन सह साक्षात्कारे हिन्दीभाषायाम् एव समवदत्। इदं दर्शयति सम्प्रति मोदीवर्यस्य मतिः स्थिरा अस्ति। यदा सः हिन्दीभाषां तथा अन्याम् अपि भारतीयभाषां त्यक्ष्यति तदा तस्य अन्तः निकषा अस्ति इति ज्ञातव्यम्। कदापि India shining इति अभियानस्य पाठं न विस्मर्तव्यम्।

२०१४-०९-१९ शुक्रवासरः (2014-09-19 Friday)

Advertisements