अनुमाति (Guesses)

अहम् अनुमामि श्वः वर्षिष्यति। मा माने ४।३७ अनिट् अदादिगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति।
माति मातः मान्ति
मासि माथः माथ
मामि मावः मामः

२०१४-०९-१८ गुरुवासरः (2014-09-18 Thursday)

Advertisements