अन्विष्यति (She searches)

अनु + इष् + श्य + ति = अन्विष्यति। इष् गतौ ४।२२ सेट् दिवादिगणीयः परस्मैपदी धातुः।
अपि इदं रूपं साधु अस्ति कृपया निर्दिशतु।

२०१४-०९-१७ बुधवासरः (2014-09-17 Wednesday)