लुङ् लकारः (Past tense (today))

लुङ् ३।३।११०
सः अद्य एकं पुस्तकम् अपाठीत्। (He read a book today.) तौ अद्य पत्रिकाम् अपाठिष्टाम्। ते अद्य रामायणम् अपाठिषुः। त्वम् अद्य पुस्तकम् अपाठिः। युवाम् अद्य पत्रिकाम् अपाठिष्टम्। यूयम् अपाठिष्ट। अहम् अद्य मन्त्रम् अपाठिषम्। आवाम् अद्य पुस्तकम् अपाठिष्व। वयम् अद्य महाभारतम् अपाठिष्म।

२०१४-०९-१० बुधवासरः (2014-09-10 Wednesday)

Advertisements