विधिलिङ् लकारः (Request Mood)

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधिष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् (३।३।१६१)
भवान् पठेत्। भवन्तौ पठेताम्। भवन्तः पठेयुः।
त्वं पठेः। युवां पठेतम्। यूयं पठेत।
किम् अहं पठेयम्। किम् आवां पठेव। किं वयं पठेम।

२०१४-०९-०९ मङ्गलवासरः (2014-09-09 Tuesday)

Advertisements