औन्नत्यम् (Height)

उन्नतम् (high) इति पदात् केनचित् तद्धितप्रत्ययेन औन्नत्यम् इति कल्पितम्। अहं मन्ये संस्कृतसंभाषणाय कथं तद्धितप्रत्ययः प्रयुक्तव्यः इति ज्ञानम् आवश्यकम्।
उन्नतम् औन्नत्यम् इति शब्दौ संस्कृत-भाषा-प्रचारि-सभायाः मुखपत्रे संस्कृत-भवितव्यम् इति वृत्तपत्रे दधिघटभञ्जनम् – क्व कृष्णलीला क्व च अर्थक्रीडा इति सम्पादकीये मया पठितौ (www.sanskritbps.org)।

२०१४-०९-०८ सोमवासरः (2014-09-08 Monday)

Advertisements