जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः (Jawaharlal Nehru University)

Prof Jha - Dr Baladevananda Sagar

Prof Jha – Dr Baladevananda Sagar

Diwakar, Anita, Mihir in their apartment in Vasant Kunj

Diwakar, Anita, Mihir in their apartment in Vasant Kunj

अद्य द्विवादने बलदेवानन्दसागरः मां कृष्णनगरे अमिलत् ततः जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयं अनयत् च। विश्वविद्यालये डॉगिरीशनाथझावर्यम् अमिलाव। झावर्यस्य विभागे चतुर्वादने शोधकार्ये प्रवृतेभ्यः छात्रेभ्यः मम प्रवचनम् आसीत्। मम प्रवचनस्य परं बलदेवानन्दवर्येण संस्कृतभाषायाम् एव स्वप्रवचनं दत्तम्। तत् परं चर्चा जलपानं च आसीत्। बलदेवानन्दवर्यं मिलित्वा परं विश्विद्यालयस्य कार्यक्रमस्य पूर्णकालस्य यावत् अहं दिव्यानन्दम् अन्भवम्। तस्य चर्चां परं करिष्यामि।
विश्वविद्यालयात् वसन्तकुञ्ज-उपनगरे मम पितृव्यपुत्रस्य दिवाकरस्य गृहम् अगच्छम्। तत्र भोजनं कृत्वा रात्रौ पश्चिमविहारम् अगच्छम्।
रात्रौ यदा वसन्तविहारं प्राप्तं तदा मम मातृष्वसीयः अमितः मम उपरि दुराक्रमणम् अकरोत्। सः अकथयत् भवान् ब्रह्मचारी इव दिल्लिनगरे भ्रमति आनन्दं करोति इति। सः न जानाति अहं मम कर्तव्यं निर्वोढुम् इदं सर्वं करोमि।

२०१४-०९-०३ बुधवासरः (2014-09-03 Wednesday)

Advertisements