मेदान्तचिकित्सालयः (Medanta Hospital)

Krishnanagar Delhi

Krishnanagar Delhi

प्रातःकाले गुडगाँवनगरे मेदान्तचिकित्सालयम् अगच्छम्। तत्र राजीवस्य भार्या परीक्षणाय आसीत्। परीक्षायाः परिणामेषु सर्वं भद्रम् अस्ति। तस्याः हृदयं सम्यग् अस्ति। गुडगाँवनगरात् कृष्णनगरम् आगच्छम्। तत्र मम मातृष्वसा निवसति। तस्याः पुत्रौ अमितः विपिनः स्तौ यौ वसन्तविहारे निवसतः। तस्याः पुत्रः अनिलः तया सह कृष्णनगरे निवसति।

२०१४-०९-०२ मङ्गलवासरः (2014-09-02 Tuesday)

Advertisements