प्रिटोरीयानगरात् प्रातिष्ठे (Depart from Pretoria)

अद्य प्रातःकाले प्रिटोरीयानगरात् प्रातिष्ठे। प्रिटोरीयानगरात् भाटयानेन जोहेनेसबर्गनगरम् आगच्छम् ततः मुम्बईनगरम् ततः दिल्लीनगरम्। प्रिटोरीयानगरे मम अतिथिसत्कारः रमेशवर्येण कृतः। रमेशवर्यस्य तस्य भार्यायाः च अहं अतिथिसत्काराय कृतज्ञः अस्मि। यथा बान्धवाः सत्कारं कुर्वन्ति तस्मात् अपि वरं सत्कारं तौ कृतवन्तौ।

२०१४-०८-३१ रविवासरः (2014-08-31 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.